Juridisk information

Fortum Ab med dotterbolag i Finland, Sverige och övriga länder (nedan kallad Fortum) tillhandahåller informationen på dessa webbsidor (nedan kallad webbplats) för sina kunder på de villkor som finns i detta meddelande i syfte att ge kunderna bättre service och mer lättillgänglig information.

Det är tillåtet att använda och kopiera informationen på webbplatsen endast om man iakttar användarvillkoren som finns i detta meddelande.

Om du använder eller kopierar material av något slag från denna webbplats förbinder du dig samtidigt att följa användarvillkoren. Använd eller kopiera inte material om du inte godkänner villkoren.

Varumärken

De namn, figurer, logotyper och varumärken som förekommer på webbplatsen tillhör Fortum, dess intressent- eller joint venturebolag, licensgivare eller samarbetspartners.
Fortums varumärken och servicemärken får endast användas om det uttryckligen är tillåtet i användarvillkoren och endast på det sätt som avses i villkoren, eller om Fortum gett särskilt tillstånd till att använda dem.

Även när Fortums varumärken, namn eller logotyper ska användas för märkning och marknadsföring av eller reklam för Fortums produkter krävs skriftligt tillstånd från Fortum.

Restriktioner och rättigheter vid användning av webbplatsen

Allt material på webbplatsen, som text, grafik, logotyper, ikoner, bilder och teckningar samt ljudinspelningar och program, tillhör Fortum eller innehållsproducenten eller annan underleverantör eller leverantör. Allt material på webbplatsen är skyddat av lagstiftningen om upphovsrätt i Finland och övriga länder.

Otillbörlig användning eller spridning av materialet på webbplatsen kan leda till överträdelser av upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar om skyddsrätt, varvid påföljd eller skadestånd bestäms enligt gällande lag.

Kopiering eller annan efterbildning, försäljning eller annan överlåtelse av webbplatsen eller delar av den är förbjudet utan särskilt tillstånd från Fortum. Även användning av annat slag som inte uttryckligen är tillåtet enligt användarvillkoren kräver särskilt tillstånd.

Användaren har rätt att ta en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget, ej kommersiellt, internt bruk i en enskild dator, om inte Fortum gett skriftligt tillstånd till kopiering eller användning av annat slag.

Material som användaren kopierat för eget bruk enligt punkten ovan får inte användas, redigeras eller överföras i kommersiellt syfte och inga uppgifter om upphovsrätt eller äganderätt får avlägsnas. Användaren måste se till att materialet inte kopieras olovligt och att även de anställda i användarens organisation iakttar dessa villkor.

Fortum medger på grundval av dessa villkor varken uttryckligen eller underförstått ingen användare skyddsrätt som grundas på patent, varumärke eller sekretessbelagd eller konfidentiell information.

Ansvarsfriskrivning

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick och vi ger inga utryckliga eller underförstådda garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller materialets lämplighet för ett specifikt ändamål eller för att användning av materialet inte inkräktar på någons immateriella rättigheter. I de fall någon av Fortums webbsidor hänvisar till en sajt som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Fortum avsäger sig allt ansvar för den sajten som hänvisats till, för dess innehåll och riktighet.

Fortum ansvarar under inga omständigheter för skador som föranletts eller påstås ha föranletts av att man använt information som finns webbplatsen eller av att informationen inte funnits tillgänglig, inklusive men inte begränsat till indirekta skador och följdskador såsom omsättnings-, inkomst- eller vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller informationsförlust.

Utöver ovanstående ger Fortum inga garantier för att informationen på webbplatsen, som text, bild, grafisk fil eller länk, finns tillgänglig, är innehållsmässigt riktig eller fullständig. Fortum kan när som helst utan föregående anmälan göra ändringar i webbplatsen eller dess innehåll. FORTUM tar inget ansvar för att webbplatsen eller innehållet uppdateras.

Information som användarna lämnar ut

Allt material som du överlämnar, sänder eller överför till webbplatsen är offentligt och fritt för alla att använda och materialet anses ha överlåtits utan ersättning och med rätt att överlåta materialet vidare utan några begränsningar (nedan kallad Utlämnad information). Fortum utfäster sig inte på något sätt vad gäller Utlämnad information.

Fortum har rätt att publicera, kopiera och distribuera Utlämnad information i befintligt skick eller sammanställt med annat material, som text, bild eller ljud, och att använda det i kommersiella och ej kommersiella syften av alla slag.

Fortum granskar inte innehållet i Utlämnad information eller dess riktighet och utfäster sig inte på något sätt vad gäller Utlämnad information. Fortum har rätt att när som helst ta bort Utlämnad information från webbplatsen.

Hanteringen av personuppgifter

Fortum följer gällande lagstiftning om personuppgifter som avser att trygga att personuppgifter och personregister hanteras på ett vederbörligt sätt. Lagstiftning av detta slag (personuppgiftslagen) finns i de flesta länder i Europeiska unionen. Det finns även gällande lagstiftning på unionsnivå inom Europeiska unionen.

De personuppgifter som du lämnat till Fortum, som namn och adresser, kan behandlas både manuellt och maskinellt.

De personuppgifter som du lämnat behandlas för att du ska få tillgång till uppgifter du begärt eller produkter du beställt, samt för att ta fram information som behövs för marknadsföring, försäljning, produktutveckling och utveckling av affärsverksamheten.

Fortum får utlämna ditt namn, din adress eller e-postadress till tredjepart, t.ex. till underleverantör eller varuleverantör, för att kunna uppfylla din begäran eller beställning. Tredjeparterna levererar uppgifterna eller produkterna för vår räkning.

I den mån lagen tillåter kan dina personuppgifter även utlämnas till våra samarbetspartners inom och utom Europeiska unionen.

Personuppgiftslagen ger var och en rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om honom i ett personregister. Fortum följer lagens bestämmelser och försöker på alla sätt trygga att ingen inkräktar på de rättigheter som våra kunder har enligt lagen.

I de fall Fortums webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbsidor avsäger sig Fortum allt ansvar för innehållet på nämnda webbsidor och för åtgärder som webbsidornas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Cookies på www.flytta.fortum.se

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd) måste vi informera dig om att vi använder cookies.

Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök. Vi använder oss av temporära cookies (sessionscookies).

När du är inloggad gör cookies att din navigeringen blir enklare och snabbare eftersom viss information då kan sparas lokalt och du inte behöver vänta på att information hämtas från oss vid samtliga sidväxlingar. Samtliga sparade cookies tas bort vid utloggning från Mitt konto.

Oavsett vilken typ av cookie som används sparas ingen personlig information och information om besökaren kan inte spåras.

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan du inte använda Mitt konto.

Övriga bestämmelser

Fortum har rätt att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera detta meddelande.

Fortum förbehåller sig ensamrätten att när som helst utan föregående anmälan

1. ändra innehållet i detta meddelande;

2. granska och avlägsna uppgifter av alla slag på webbplatsen;

3. upphöra med att uppdatera webbplatsen.

Om enstaka villkor eller bestämmelser i detta meddelande på någon som helst grund konstateras vara lagstridiga, innehållsmässigt betydelselösa eller inte verkställbara påverkar detta inte på något sätt giltigheten och tillämpligheten av övriga villkor och bestämmelser i meddelandet.

Frågor och anmärkning

Eventuella frågor om detta meddelande och om användarvillkoren kan ställas via e-post till Camilla Palmgren på koncernjuridiska enheten: camilla.palmgren@fortum.com